Általános szerződési feltételek

a Travelteam által Ausztria Síelés márkanév alatt szervezett utazásokra

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya a Travelteam International Utazásszervező és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Travelteam, illetve Utazásszervező) által összeállított és Utazónak – a www.ausztria-sieles.info weboldalon vagy Ausztria Síelés márkanév alatt futó egyedi ajánlatban – értékesítésre felkínált utazási csomag(ok)ra és az utazási csomagnak és utazási szolgáltatásegyüttesnek nem minősülő utazási szolgáltatás(ok)ra terjed ki.

AZ UTAZÁSSZERVEZŐ ADATAI: cégnév: Travelteam International Utazásszervező és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégnév: Travelteam International Kft., székhely: 2463 Tordas, Csillagfürt lakókert 3., cégjegyzékszám: 07-09-024334, nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14867804-2-13, telefonszám: +36-1-301-0723, +36-1-781-2967, e-mail cím: ausztria@travelteam.hu, weboldal: www.ausztria-utazas.info, nyilvántartási szám: U-001064, vagyoni biztosíték: Alfa Vienna Insurance Group Zrt. A vagyoni biztosíték területi hatálya a Travelteam által külföldre szervezett valamennyi utazás által érintett terület.

 

I. Bevezetés

 1. A Travelteam által szervezett utazásokra a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF), az egyedi utazási szerződésben, megrendelésben, visszaigazolásban, bármely átadott, vagy on-line közölt katalógusban, tájékoztatóban foglaltak az irányadók, az ezekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit, és Magyarország Polgári Törvénykönyve (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A Travelteam weboldalain, egyéb kiadványában a szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok)ról közzétett leírás, a szolgáltatás(ok) tartalmára, az igénybevétel feltételeire, valamint a célterület(ek)re, és célország(ok)ra vonatkozó tájékoztatás, az általános tájékoztatás (pl. gyakran feltett kérdések, hasznos tudnivalók, stb.) (továbbiakban együtt: Szolgáltatás leírás és tájékoztatás), valamint a Travelteam részéről átadott, faxon vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás, egyedi tájékoztató a jelen ÁSZF, vagy az egyedi szerződési feltételek is a szerződés elidegeníthetetlen részét képezik.
 3. Az általános szerződési feltételek a kibocsátás napjától visszavonásig érvényesek, az érvényességi időn belül kötött utazási szerződések részét képezik.
 4. Az általános utazási feltételek alkalmazandók eltérő megállapodás hiányában abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb utazási szolgáltatás képezi. Az ilyen egy elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem nyújt fedezetet.
 5. Ausztria Síelés márkanév alatt a www.ausztria-sieles.info weboldalon partner utazási irodák ajánlatai is megtalálhatók. Amennyiben a Travelteam más utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem a jelen ÁSZF, hanem az adott utazásszervező utazási feltételei alkalmazandók, amit a Travelteam szerződéskötés előtt az Utazó számára elérhetővé tesz és az Utazó a szerződéskötéssel elfogad. Ezeknél az utaknál a Travelteam az Utazó felé csak a tájékoztatás átadásában elkövetett hibákért felel, minden további felelősség az adott utazásszervezőt terheli.
 6. Amennyiben a Travelteam valamely belföldi, vagy külföldi szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére vonatkozó részvételi jegyet (pl. repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, kompjegy, felvonójegy, síbérlet, stb.), vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, arra nem a jelen ÁSZF, hanem az adott szolgáltató szerződési feltételei alkalmazandók.

 

II. Az utazási szerződés létrejötte

 1. Az Utazó utazását írásban, online foglalási rendszeren keresztül, szóban és személyesen is megrendelheti. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az Utazó és a Travelteam között a szerződés.
 2. A weboldalon felajánlott utazási szolgáltatásokat az Utazó online foglalási rendszeren keresztül (www.ausztria-sieles.info) is megrendelheti (a továbbiakban: on-line megrendelés). Az utazási szerződés on-line megrendelés esetén érvényesen akkor jön létre, amikor az Utazó által megrendelt utazási szolgáltatás(ok)nak a weboldalon alkalmazott megjelölését, a teljesítés időpontját, a fizetendő teljes díjat, a fizetési határidő(ke)t és a mindenkori általános szerződési feltételek megismerését és elfogadását rögzítő megrendelést (on-line foglaló lapot) az Utazó kitöltötte, és a Travelteam részére elektronikus módon elküldte, a Travelteam a megrendelés regisztrálását elektronikus úton az Utazó által magadott e-mail címre megküldte (automata válasz), a megrendelést a Travelteam visszaigazolta, a visszaigazolást a Travelteam az Utazó e-mail címére megküldte, az Utazó a részvételi díjat, vagy annak meghatározott mértékű előlegét megfizette, és az igazolható módon megérkezett a Travelteam bankszámlájára.
  Az automata értesítés a megrendelés regisztrálásáról nem jelenti a megrendelés elfogadását, és nem hozza létre az utazási szerződést.
 3. Az Utazó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a megrendelt szolgáltatás(ok) igénybevételére csak abban az esetben jogosítja fel, ha a részvételi díjat a Travelteam számlájára időben, hiánytalanul és igazolható módon megfizette. Ennek hiányában – bármilyen okból következett is be – a szerződés érvénytelen.
 4. Amennyiben a Travelteam a jelentkezést helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti (lekérés alatt). Ebben az esetben utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Travelteam az Utazót a jelentkezés elfogadásáról a későbbiekben írásban értesíti. Ezen értesítésig az Utazó megrendelését a Travelteam bármikor visszavonhatja, ekkor természetesen a befizetett előleget visszafizeti.
 5. Felhívjuk figyelmét a visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést az Utazó három napon belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó.
 6. Felhívjuk figyelmét, hogy az Utazó a szerződés megkötésével egyidejűleg igazolja, hogy a megrendelést megelőzően a Travelteam weboldalán a megrendelés alapjául szolgáló oldalakat megtekintette, a Szolgáltatás leírást és tájékoztatót, a Travelteam részéről átadott vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatást, egyedi tájékoztatót, valamint az ÁSZF-t megismerte, megértette, és elfogadja.
 7. Szerződéskötésnek minősül az is, ha az Utazó a megrendelt utazás a Travelteam visszaigazolása alapján esedékes díját megfizette, de az e-mail címére megküldött utazási szerződést aláírva nem juttatta vissza az Utazásszervezőnek (szerződéskötésre utaló magatartás).
 8. Az Utazó vele írásban közöltnek ismeri el az általa megadott e-mail címre küldött küldeményeket, és vállalja, hogy a szerződéses kapcsolat megszűnéséig a megadott e-mail címre érkező küldemények fogadását, és hozzáférhető tételét biztosítja.
 9. Ha az Utazó (megbízó) nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés stb.), akkor erre megbízottja is jogosult, ez esetben is az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává az Utazó (megbízó) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos, birtokába jutott okiratot, információt haladéktalanul átadni a megbízónak. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, a Travelteam nem köteles vizsgálni, hogy jogszerűen képviseli-e az Utazót, s az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából származó, az Utazásszervezőt ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy is teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Travelteam a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét az utazási szolgáltatás megrendelője által megadott névre és címre, egyéb elérhetőségre történő elküldéssel közölheti, ill. teljesítheti joghatályosan.
 10. Az Utazó – eltérő nyilatkozat hiányában – a szerződés megkötésével nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, vagy adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz Utazóként) veszi igénybe. Ezt követően a természetes személyt jogi személyre nem lehet módosítani. Jogi személy esetén megrendeléskor végfelhasználói nyilatkozatot kell tenni a Travelteam felé.
 11. Az Utazásszervező felhívja az Utazó figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) Utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az Utazásszervező külön felhívja az Utazó figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az Utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
 12. Az Utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az Utazásszervező az Utazóval történő szerződéskötést bármikor, indoklás nélkül elutasíthatja.

 

III. Az utazási szerződés teljesítése

 1. A Travelteam kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatás(oka)t/részszolgáltatás(oka)t (továbbiakban: szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni, a weboldalon található Szolgáltatás leírás és tájékoztató tartalmának megfelelően.
 2. A Travelteam, az utazási szerződésben megjelölt valamely szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, akkor köteles azt más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással pótolni, az utazási szerződésben meghatározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató útján is (helyettesítő szolgáltatás). A helyettesítő szolgáltatás elfogadását az Utazó indokolt esetben megtagadhatja.
 3. A weboldalon, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található ún. fakultatív szolgáltatások (programok) tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés tárgyát, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására a Travelteam – közreműködője útján – csak akkor köteles, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma, megfelelő időjárás stb.).
 4. Az Utazók repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. A Travelteam közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tv, valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza. E szabályokról az Utazó kívánságára az Utazásszervező köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. A Travelteam a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.
 5. Az Utazásszervező az utazáson való részvételre jogosító és ahhoz kapcsolódó irato(ka)t, ide értve az Utazásszervező közreműködésével megkötött biztosítás(ok) igénybevételére jogosító bizonylatot (a továbbiakban: úti dokumentumokat) a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően köteles az Utazónak átadni. Az Utazásszervező az úti dokumentumokat – eltérő megállapodás hiányában – az indulás előtt legkésőbb 5 nappal elektronikus úton küldi meg az Utazó által megadott e-mail címre. E-mail cím hiányában az úti dokumentumok nyomtatott formában az utazási irodában vehetők át, vagy normál postai küldeményként kerülnek továbbításra az Utazó által megadott címre. Az úti okmányok határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utazó haladéktalanul köteles az Utazásszervezőnél bejelenteni. Az úti dokumentumok futárral, vagy különleges postai küldeményként történő elküldésére az Utazó ilyen kívánsága esetén a felmerülő költségek Utazó részéről történő vállalása mellet van lehetőség.
 6. Az Utazó csak a részvételi jegyen (voucher) szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.

 

IV. Fizetési feltételek

 1. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból (pl. üdülőhelyi díj, kaució, végtakarítás, stb.) tevődik össze. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külön felszámításra kerülő díjak változhatnak.
 2. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát (szállás, ellátás, utazás, síbérlet, stb.), szervezési és eljárási díját, továbbá annak áfa tartamát foglalja magában. A részvételi díjban nem szereplő, de külön felszámításra kerülő díjakat (pl. biztosítás, üdülőhelyi díj, végtakarítás) az Utazásszervező a weboldalon található Szolgáltatás leírásban és tájékoztatóban és/vagy az utazási szerződésen (a legutolsó ismert állapotnak megfelelően) írásban közli. A szerződő felek kijelentik, hogy ezen összegek esetleges változása nem szerződésszegés, és erre való hivatkozással a szerződést nem lehet lemondani, attól nem lehet elállni. Kivételt képez, ha a részvételi díj teljes összegének változása meghaladja a 8%-ot.
 3. Minden olyan tétel, amely nem szerepel a szolgáltatás leírásánál található „ár tartalmazza” részben, azt a részvételi díj nem fedezi, és az Utazót terheli akkor is, ha az az egyéb költségek között nincs külön feltüntetve (pl. minibár fogyasztás).
 4. Az Utazó az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában a szerződés megkötésekor a részvételi díj 40%-ának megfelelő összegű előleget köteles fizetni. Az Utazó a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtti 31. napon köteles külön felhívás nélkül megfizetni.
 5. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli megrendelés esetén a fizetendő teljes díjat a megrendeléssel/szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni.
 6. Minden olyan esetben, amikor a fizetés nem készpénzben történik, a fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a Travelteam bankszámláján megtörtént.
 7. Az Utazásszervező nem köteles az Utazó figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni. Bármely fizetési határidő elmulasztása az Utazó részéről szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Travelteam jogosult a szerződéstől elállni, az Utazó pedig köteles a Travelteam költségeit megtéríteni. A költségtérítés átalányösszegben történik, mértéke a részvételi díj és az elállás időpontjának függvénye, számítási módja és mértéke megegyezik a VII/2. pontban szabályozott bánatpénz számítási módjával és mértékével.
 8. Abban az esetben, ha az Utazó az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg a Travelteam közreműködésével baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást (BBP) és/vagy útlemondási biztosítást is köt, akkor ennek díja a vonatkozó biztosítási szerződés feltételeinek megfelelően fizetendő az utazási szerződésben meghatározott teljes fizetendő díjon felül.
 9. Az euróban is közzétett részvételi díjak esetében választható az ún. Euro alapú szerződéskötés, amely esetben a részvételi díj az ún. Forint alapú szerződéskötéstől eltérően nem forintban, hanem euróban kerül rögzítésre. Az euróban meghatározott díjakat az Utazó kizárólag euróban, az Utazásszervező pénztárába történő készpénzes befizetéssel vagy eurós bankszámlaszámára történő átutalással egyenlítheti ki.
 10. Amennyiben az euróban meghatározott díjat az Utazásszervezőnek valamely okból vissza kell fizetnie az Utazó részére, akkor a Travelteam a visszafizetést euróban teljesíti. Amennyiben az Utazó a befizetett összeg visszafizetését forintban kéri, akkor a visszajáró euró összeg a Raiffeisen Bank visszafizetés napján érvényes napi valuta vételi árfolyamának alkalmazásával kerül átszámításra forintra.
 11. Ha az Utazó az utazás során az Utazásszervező ajánlatában nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, köteles annak árát a helyszínen a megadott pénznemben megfizetni. Ezen szolgáltatásokért (pl. étkezés, közlekedés, programok, stb.) az Utazásszervező felelősséget nem vállal.

 

V. Együttműködési és segítségnyújtási kötelezettség

 1. Az Utazó és az Utazásszervező a szerződés teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen és haladéktalanul értesíteni az elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.
 2. Felhívjuk figyelmét, hogy a Travelteam weboldalán külön figyelemfelhívással, magyarázattal el nem látott szokatlan tartalom, feltűnő eltérés (pl. kirívóan alacsony vagy magas ár, nyilvánvaló számítási hiba, stb.) tévedésre, illetve a számítógépes rendszer meghibásodására utal, melynek előfordulása az elvárható mértékű karbantartás és felügyelet biztosítása ellenére sem zárható ki. Kérjük, hogy ilyen eset észlelésekor, a megrendelés, vagy egyéb nyilatkozat megtétele előtt tisztázás céljából lépjen kapcsolatba az Utazásszervezővel. A tévedésből, ill. a számítógépes rendszer hibájából eredő téves adatok szerződéskötés alapjául nem szolgálhatnak.
 3. Az Utazásszervező köteles az Utazónak segítséget nyújtani akkor is, ha az Utazónak olyan okból támadnak nehézségei, amelyekért az Utazásszervező nem felel, nevezetesen ha vis maior esete következett be, vagy ha az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazási vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani. A segítségnyújtás során felmerült költségeket az Utazó köteles megtéríteni.

 

VI. Az utazási szerződés módosítása

Az utazási szerződés az indulást megelőzően az alábbiak szerint módosítható:

 1. A Travelteam jogosult az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a jogszabályban előírt esetekben, azaz a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) változása, vagy az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy a deviza forintárfolyamának a Travelteam közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti változása miatt felemelni, azzal, hogy az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a díj az itt meghatározott okból sem emelhető. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a módosított szerződésben pontosan meg kell határozni a megváltozott díj számításának módját. Ha a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, akkor az Utazó bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől a befizetett összeg teljes visszafizetése mellett. A Travelteam a díjemelés indokát az Utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közli. Az Utazásszervező vállalja, hogy amennyiben fenntartja magának a díjemelés jogát, abban az esetben az Utazó díjcsökkentésre jogosult, ha a költségek csökkennek.
 2. A Travelteam haladéktalanul köteles az utazást az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) és a teljes fizetendő díj bármely megváltozásáról írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni. Ha a Travelteam az utazási szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja és az Utazó a Travelteam által kezdeményezett módosítást elfogadja, akkor a felek a megállapodásuknak megfelelően módosítják a szerződést. Ha a Travelteam az utazási szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja, és az Utazó a Travelteam által kezdeményezett módosítást nem kívánja elfogadni, akkor az Utazó elállhat a szerződéstől és a VIII/3. pontbeli jogok illetik meg.
 3. Amennyiben a Travelteam az utazási szerződés módosítását kezdeményezi, akkor az Utazó haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül köteles az Utazásszervezőt az arra vonatkozó döntéséről tájékoztatni, hogy a szerződésmódosítást elfogadja-e, vagy eláll az utazási szerződéstől. A Travelteam jogosult az Utazó késedelmes közlésből származó költségeinek csökkentése érdekében intézkedni.
 4. Az Utazó jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az Utazó köteles erről az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az Utazásszervezőnek az engedményezés költségeit.
 5. Az Utazó megrendelésének módosítására vonatkozó kérelmét a Travelteam – ha erre lehetősége van – teljesíti. Az Utazó köteles azonban a módosítással felmerült költségeket, de minimum Forint alapú szerződéskötés esetén 3.000 Ft/módosítás, Euró alapú szerződéskötés esetén 9 €/módosítás módosítási díjat a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. Módosításnak minősül a megrendelés pénzügyi bizonylatainak adataiban történő változtatás vagy a szerződő adatainak megváltoztatása is. A módosítási díj összeg nem visszatéríthető. Az utazási szerződés egyes feltételeinek (pl. úti cél, időpont stb.) módosítására csak az Utazó részéről a VII/2. pontbeli bánatpénz-fizetés mellett történő elállás, és új foglalás keretei között van lehetőség. Kivételt képez, ha a Travelteam ajánlja fel a változtatás ilyetén jogát.

 

VII. Az Utazó elállási joga

 1. Az Utazó az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell az Utazásszervezővel az utazás szerződésszámára hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az Utazó – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (ún. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.
 2. Amennyiben az Utazó saját érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, akkor köteles a Travelteam részére a részvételi díj százalékában kifizetett bánatpénzt megfizetni, amelynek mértéke a következő:
  az utazás kezdőnapját megelőző
  – 30-14. nap között a részvételi díj 40%-a,
  – 13-8. nap között a részvételi díj 50%-a,
  – 7-4. nap között a részvételi díj 80%-a,
  – 3 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100%-a.
 3. 30 napon kívüli vagy a VII/2. ponttól eltérő lemondási feltételek esetén az utazást megelőző, bánatpénz felszámítását lehetővé tevő első napon kívüli lemondás esetén megrendelésenként, Forint alapú szerződéskötés esetén 15 főig 5.000 Ft, 15-30 főig 10.000 Ft, 30 fő felett 20.000 Ft, Euró alapú szerződéskötés esetén 15 főig 15 €, 15-30 főig 30 €, 30 fő felett 55 € ügyintézési díjat számítunk fel. Az ügyintézési díj az utazás meghiúsulása esetén is fizetendő.
 4. Az Utazó kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy az Utazásszervező a bánatpénzt, illetve az ügyintézési díjat a befizetett előlegből, illetve részvételi díjból levonja.
 5. A részvételi díjhoz – amennyiben előzetesen megrendelésre és kifizetésre kerültek – a külön felszámított díjak is (pl. utazás, síbérlet, végtakarítás) hozzászámítandók.
 6. Bizonyos utazási szolgáltatásoknál, valamint az utazás időpontjának későbbi időpontra történő módosításakor előfordulhat, hogy a bánatpénz mértéke a VII/2. pontban írottaktól eltér, melyről további tájékoztatást az Utazásszervező ad.
 7. Amennyiben a szerződéskötés időpontjában a szerződésben rögzített célállomás vagy annak közvetlen környezete a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásban szerepel, az Utazó a szerződéskötést követően a szerződéstől elállás során nem hivatkozhat a 472/2017 Korm rendelet 21§(3) bekezdésében meghatározott bánatpénz megfizetése nélküli lemondási jogára. Ebben az esetben az Utazó köteles megfizetni az VII/2. pontban meghatározott bánatpénz összegét.

 

VIII. Az Utazásszervező elállása

 1. A Travelteam legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.
 2. Ha a Travelteam nem az Utazó érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, akkor a Travelteam a díjkülönbözetet köteles az Utazónak megtéríteni.
 3. Ha a Travelteam a fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatást felajánlani nem tud, vagy a felkínált helyettesítő szolgáltatást az Utazó indokoltan nem fogadja el, akkor a Travelteam köteles az Utazó által befizetett teljes díjat (díjelőleget) a jogszabályban előírt kamattal együtt visszafizetni, kivéve ha a Travelteam elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior), vagy ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az Utazót írásban tájékoztatták.
 4. A vis maior miatt meghiúsuló utazás esetében a Travelteam nem felelős az addig kifizetett szolgáltatások értékének elvesztéséért, így az Utazó az irodától annak visszatérítését nem követelheti.
 5. Ha az Utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti Utazótársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés szerinti program teljesítését, valamint nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Travelteam, illetve képviselője jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazásból, azaz jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől. Ez esetben az Utazó a hazautazásáról is maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Travelteam kárának megtérítését is követelheti az Utazótól.

 

IX. Hibás teljesítés

 1. A Travelteam helytáll az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a Travelteam úgy teljesít, hogy az Utazó által közölt hibát az Utazó egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a Travelteam azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Ha az Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, vagy ha az utazását a tervezettnél korábban megszakítja, a Travelteam nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani, ill. visszatéríteni.
 2. Az Utazó szavatossági igényeire egyebekben a 472/2017. (XII.28.) Korm. Rendeletben foglaltak az irányadók.
 3. Ha az Utazó a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul be kell jelentenie a Travelteam – a részvételi jegyen megjelölt – helyi képviselőjének, vagy az érintett helyszíni szolgáltatónak (közreműködőnek vagy a közreműködő képviselőjének). A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős, és a bizonyítási teher az Utazóra hárul. A kifogást – az Utazó kérésére – teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az Utazónak át kell adni.
 4. A helyszíni szolgáltató a kifogás rendezésére a konkrét lehetőségek függvényében javaslatot tesz, pótszolgáltatást ajánl fel, amely azonban nem jelenti a kifogás elismerését. Az Utazónak nyilatkoznia kell arról, hogy a helyszíni szolgáltató javaslatát, a felajánlott pótszolgáltatást elfogadja-e, melyet a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni kell. Ha az Utazó a helyszíni szolgáltató javaslatát elfogadja, azzal a felek között a szavatossági igény rendezése tárgyában a megállapodás létrejön.
 5. Amennyiben a helyszíni kifogás az Utazó számára elfogadhatóan nem kerülne rendezésre, az Utazó köteles az Utazásszervezőt a részvételi jegyen, vagy az utastájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon haladéktalanul értesíteni. Az ügyeleti telefonszám használata nem pótolja a jegyzőkönyv kötelező felvételét.
 6. Ha a felek a szavatossági igény rendezése tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak és az Utazó szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt az utazás befejezésétől számított legkésőbb 10 napon belül köteles az Utazásszervezőnek írásban bejelenteni, bejelentéséhez csatolni a jegyzőkönyvet és a történtekkel kapcsolatos dokumentumokat. Az Utazó felel a közlés késedelméből eredő károkért. A Travelteam az Utazó igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles azt kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az Utazót 30 napon belül értesíteni.
 7. A Travelteam köteles az utazás során az Utazónak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az Utazásszervező és az Utazó egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, azzal, hogy a Travelteam az utazási szerződés nemteljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a sérelemdíjért – törvényi felhatalmazás alapján – korlátozottan, legfeljebb a részvétei díj összegének háromszorosáig felel.
 8. Az Utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért közvetlenül az Utazó felel.
 9. Ha az Utazó az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

 

X. Jogviták rendezése

 1. A Travelteam kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésére. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében a Travelteam tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 2463 Tordas, Csillagfürt lakókert 3. szám alatti telephelye, melynek levelezési címe: 2463 Tordas, Csillagfürt lakókert 3. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@travelteam.hu.
 2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint az Utazó, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, ha panaszügyének rendezését az Utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
 3. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztó panaszával a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi hatósághoz (elérhetőség: fogyasztovedelem.kormany.hu) és az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (1011 Budapest, Fő utca 44-50, Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1) fordulhat.
 4. Ha a szerződő felek vitás kérdéseinek peren kívül rendezése nem lehetséges, az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat az illetékes magyar bíróság eljárásának.

 

XI. Egyéb, vegyes rendelkezések

 1. Az Utazó köteles érvényes úti okmányáról maga gondoskodni, az utazásra vonatkozó mindenkori előírásokat, jogszabályokat (útlevél, vám, vízum, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani, az előírt követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tenni, valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő felelősség, költségek és károk az Utazót terhelik. A Travelteam – az Utazó kérésére – csak az Európai Unió tagállamainak állampolgárait köteles tájékoztatni a cél és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat, menekülteket és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a VII. pontban írtak szerint az utazást nem kezdte volna meg.
 2. 18 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt.
 3. A részvételi díj a baleset-, betegség és poggyászbiztosítás (BBP), valamint az útlemondási biztosítás díját nem tartalmazza, a biztosítások díja a részvételi díjon felül felárként fizetendő.
 4. Az Utazásszervező köteles az Utazót megfelelően tájékoztatni az utazási és az útlemondási biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges, tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról. Az Utazók a biztosítás megkötésével a biztosítóval kerülnek jogviszonyba, kárigényüket közvetlenül a biztosító felé érvényesíthetik. Az Utazásszervezőnek a biztosítások hatálya alá tartozó káresemények vonatkozásában nincs lehetősége eljárni, visszatérítési kötelezettsége kizárólag a biztosítónak keletkezik, melyre tekintettel követelés, kártérítés vitás esetben az Utazásszervező felé nem érvényesíthető, melyet az Utazó a szerződés aláírásával elismer. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy útlemondási (un. storno) biztosítás kizárólag az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető, később nem, és annak díja nem igényelhető vissza. A biztosítások megkötése ajánlott, de nem kötelező, az az Utazó saját felelőssége. A biztosítások megkötésének elmulasztásából eredő kár megtérítésére a Travelteam semmilyen körülmények között nem kötelezhető.
 5. A Travelteam a számára előírt vagyoni biztosítékra az Alfa Vienna Insurance Group Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1, telefonszám: 06-1-477-4800, web: www.alfa.hu) kötött szerződést.
 6. Az Utazó poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Utazásszervező, vagy közreműködője igazoltan átvette. A közlekedési eszközökön, szálláshelyeken, programok helyszínein elhagyott tárgyakért az Utazásszervező felelősséget nem vállal.
 7. A Travelteam az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (pl. last minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utazóknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utazók részére nem biztosíthatók. Az időszakhoz kötött kedvezményeket csak azok vehetik igénybe, akik az adott időintervallumban adják le foglalásukat.
 8. Amennyiben az Utazó valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér, úgy a kedvezményre már nem jogosult.
 9. A Travelteam a programfüzetekben, egyéb kiadványokban foglaltak, illetve a weboldal változtatásának jogát fenntartja.
 10. Az Utazásszervező a szolgáltatások, programok természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl. hó hiány) felelősséget nem vállal.
 11. Az Utazásszervező az általánostól eltérő szállodai elhelyezést (egyágyas, tengerre néző, különleges felszereltségű szoba stb.) csak akkor garantálja, ha azt az Utazó előzetes megrendelése alapján – az esetleges felár megfizetése mellett – írásban visszaigazolta.
 12. Kivételes esetben az Utazásszervező a szálloda, szálláshely azonos áron és kategórián belüli változtatásának, cseréjének jogát fenntartja.
 13. A Travelteam kiadványaiban, valamint weboldalain szálláshelyeket (szobabelsők, egyéb részletek) és környezetüket ismertető képanyagok tájékoztató, informatív jellegűek. A közzétett képek alapján mindenben megegyező, tökéletesen azonos szállodai szoba nem garantált és nem követelhető. Továbbá az Utazásszervező használhat olyan képeket, amelyek nem az adott szálláshelyet ábrázolják, csak az adott szállástípus alapvető paramétereinek szemléltetését segítik (pl. Joker apartmanok, adott tengerparti részletek, hegyvidéki képek, illusztrációk), amelyek nem képezhetik kártérítés alapját.
 14. Az Utazásszervező, illetve szerződött partnere egyes úti céljaira autóbuszjáratokat biztosít Utazói részére. Az autóbuszok forgatókönyv szerint előre megtervezett útvonalon haladnak, ill. tartanak megállókat. Fel- és leszállásra csak az előre megtervezett melyeken van lehetőség, a tervezett útvonalat, megállóhelyeket az Utazásszervező az utazási szerződésben, annak megkötésekor írásban közli. A nagy távolságok és az előre nem látható, váratlan események, az autóbusz meghibásodása miatt a járatok megtervezett menetideje, esetleg útvonala megváltozhat. Az ebből eredő késésekért az Irodát felelősség nem terheli. Az Utazásszervező kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba, akadály elhárításáról. Célszerűségi megfontolásból az Utazásszervező az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja. Turnusváltások napján a szálláshelyek elfoglalása, ill. elhagyása általában nem esik egybe az autóbuszok menetrendjével, emiatt a szálláshely elfoglalásánál több órás várakozás is előfordulhat.
 15. Amennyiben az Utazó az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, az oda- és hazautazásáról saját magának, saját költségén kell gondoskodnia.
 16. Amennyiben jogszabály alapján kamatfizetési kötelezettség áll fenn, akkor jegybanki alapkamat alatt forint alapú szerződés esetében a Magyar Nemzeti Bank (MNB), Euro alapú szerződés esetében az Európai Központi Bank (EKB) alapkamata értendő.
 17. A Travelteam fenntartja az ÁSZF módosításának jogát.
 18. Az Utazási Szerződés megkötésével az Utazó hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. A Travelteam, mint adatkezelő tájékoztatja az Utazót, hogy a szerződésben megadott saját és Utazótársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a Travelteam ügyfélkiszolgálással kapcsolatos, könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A Travelteam tájékoztatja az Utazót, hogy az Utazó személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett természetes személy jogairól információk a Travelteam honlapján elérhető Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban olvashatók, mely az alábbi linken érhető el: https://ausztria-sieles.info/kapcsolat/adatvedelmi-tajekoztato/

Érvényes: 2022.01.01-től visszavonásig