Jogi nyilatkozat

1. A www. ausztria-utazas.info internetes oldal (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője Travelteam International Utazásszervező és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2463 Tordas, Csillagfürt lakókert 3., cégjegyzékszáma: 07-09-024334, nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Travelteam).

 

2. Travelteam által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Jogi Közleményben foglaltakat. Felhasználó a Honlap használatával elismeri, hogy a jelen Jogi Közleményben foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

2.1 A www. ausztria-utazas.info weboldalon megjelenített utazási ajánlatok, árak, akciók, szolgáltatások tájékoztató jellegűek. A Travelteam semmilyen tekintetben nem garantálja, hogy bármely, az oldalon feltüntetett utazási ajánlatot a megadott feltételekkel és áron meg tudja valósítani, ezt csak az utazási szerződés mindkét fél általi aláírása után és a szerződésben vállalt díjak megfizetése után, a szerződésben vállalt módon és feltételekkel vállalja az iroda. Tekintettel arra, hogy a Travelteam más utazási szolgáltatók így különösen busztársaságok, szálláshelyek, egyéb utazási szolgáltatók szolgáltatásait közvetíti, semmilyen kötelezettséget nem vállal az árak és szolgáltatások feltüntetett módon és összegben való elérhetőségére.

 

3. Honlap arculata, valamint az azon megjelenő valamennyi tartalom, annak szerkesztése és elrendezése szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Travelteam. A Travelteam fenntart minden jogot magának a Honlap bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

 

3.1. A Honlapról tartalmat, információt átvenni kizárólag a www.ausztria-utazas.info weboldalra forrásként való hivatkozás, vagy az „Ausztria Utazás” megnevezéshez kapcsolt hiperhivatkozás mellett lehet, de a felhasználó ebben az esetben sem jogosult módosítani az átvett (eredeti) információt.

 

3.2. Travelteam szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése, a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után!

 

4. Travelteam a Honlapon elhelyezett tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére felelősséget nem vállal, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom épsége érdekében. A felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják. Travelteam nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

 

4.1. Travelteam a Honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.

 

4.2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Travelteam nem felelős a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

 

5. Travelteam a Honlapon működtetett fórumon (a továbbiakban: Fórum) közzétett tartalomért (adatok, képek, szövegek stb.) kizárólag abban a mértékben vállal felelősséget, ahogy azt a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexe előírja.

 

5.1. A Fórumon megjelenő tartalom hitelességével kapcsolatban a Travelteam ellenőrzést nem végez és nem vállal felelősséget a Fórumon elhelyezett tartalmakból fakadó esetleges káresemények miatt.

 

5.2. A Fórumban tilos olyan tartalom közzététele, amely sérti a Magyarországon hatályos törvényeket, így különösen, amely sérti mások személyhez fűződő jogait.

 

5.3. A Fórum reklámtevékenységre történő használata kizárólag a Travelteam előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges.

 

5.4. Travelteam jogosult azon hozzászólások eltávolítására és jogosult azon felhasználó regisztrációjának megszüntetésére, amelyek/akik sértik a jelen Jogi Közleményben olvasható pontokat, a moderálási alapelveket, vagy a Magyarországon hatályos törvényekbe ütköznek, így különösen, amelyek sértik mások személyhez fűződő jogait.

 

5.5. Felhasználó hozzászólása megtételével lemond a hozzászólásával kapcsolatos valamennyi szerzői vagyoni jogáról. A Fórumban közzétett tartalmak nyilvánossághoz való közvetítésének joga a hozzászólás elküldését követően a Travelteamre átszállnak, újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában a Travelteam kifejezett engedélyéhez kötött, ez azonban nem zárja ki a felhasználó saját hozzászólásának az általa történő további szabad felhasználását.

 

6. Travelteam a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása mellett kezeli.

 

6.1. Travelteam kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználó bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé a Travelteam felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Travelteam az érintettet tájékoztatja az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül az is, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételéről.

 

6.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Travelteam az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

6.3. Travelteam biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

 

6.4. Travelteam lehetőséget biztosít a felhasználó számára arra, hogy a Holnapon elérhető regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén, az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve azokat törölje.

 

6.5.Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Travelteam felelősséget nem vállal.

 

6.6. A Felhasználó az oldal használatával hozzájárul ahhoz, az ún. sütik (cookie) használatához. A Travelteam a sütik használatával igyekszik a felhasználó számára minél relevánsabb, érdekesebb tartalmakat megjeleníteni.

 

7. Travelteam által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

7.1. Fórum szolgáltatás regisztrációjához szükséges adatok:

 

felhasználó név

jelszó

e-mail cím

vezetéknév

keresztnév

lakóhely (város)

telefonszám (mobil)

 

A fenti adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása a szolgáltatás igénybevétele során. Személyes adatok védelmében a Fórum használata során csak a felhasználó név kerül megjelenítésre. Az fentiekben meghatározott adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása a szolgáltatás igénybevétele útján lebonyolított levelezés során.

 

A felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok

a.a felhasználó születési adatai

b.a felhasználó legmagasabb iskolai végzettsége

c.a felhasználó neme

 

Az a)-c) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a szolgáltatás fejlesztése, üzletszerzési, piackutatási célra történő felhasználás.

 

8. Amennyiben a Honlap vagy az arról elérhető szolgáltatás személyes adatok megadásához kötött, a felhasználó annak megadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Jogi Közleményben foglaltakat és egyben hozzájárul ahhoz, hogy Travelteam a felhasználó személyes adatait a vonatkozó törvényekben meghatározott módon kezelje.

 

8.1. Az adatlap kitöltésével a felhasználó hozzájárulását fejezi ki személyes adatainak Travelteam részéről a jelen Jogi Közleményben meghatározott cél elérése érdekében történő kezeléséhez. A felhasználó a regisztráció jóváhagyásával elismeri, hogy a fenti hozzájárulást előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozatként tette meg.

 

8.2. Jogi Közleményben foglaltak ismeretében a felhasználó eldöntheti, hogy a kötelező adatokon túl mely adatait adja meg a Travelteam részére a Honlapon. Egyúttal adatai megadásával felhatalmazza a Travelteamet személyes adatai jelen Jogi Közlemény szerint történő felhasználására. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

 

8.3. Travelteam egyes információkat összesített és feldolgozott formában szerződéses partnerei rendelkezésére bocsáthat abból a célból, hogy azok a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Travelteam jogosult arra, hogy egyes információkat (oldalletöltések, látogatások és látogatók száma és eloszlása stb.) statisztikai formában nyilvánosságra hozzon annak érdekében, hogy a Honlap szolgáltatásainak működéséről tájékoztassa az érdeklődőket.

 

8.4. Travelteam a felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket, jelszavakat, emlékeztetőket, stb.) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veheti igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át.

 

9. A felhasználó köteles az adatmegadás során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni.

 

9.1. A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Travelteamnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését.

 

9.2. Traveltam fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti a jelen Jogi Közlemény feltételeit vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

 

10. Travelteam bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményt. A felhasználó a tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Jogi Közlemény feltételeinek módosítása rá nézve kötelező.